Aug.2008 Garasu no Kamen / Musical

Aug.2008 Garasu no Kamen / Musical
Direction : Yukio Ninagawa
Original : Suzue Miuchi

Choreographie : Uran Hirosaki
VenueSaitama Arts Center
* worked as a actoress, dancer, and assistant of choreography